Hai nhăm năm trước biệt người,
Trên thuyền nay gặp, lại thời xuân phân.
Mạc giang tránh loạn đang xuân,
Gặp nhau Thị Độ lão tuần tới luôn.
Bốn mồm thành ba mươi mồm,
Một nhà thì đã nên thôn tám nhà.
Sau này Giao Thuỷ định cư,
Dương cơ, âm trạch lo xa không dời.

tửu tận tình do tại