Giặc Hung Nô vẫn chưa dẹp tận
Nguỵ Giáng nay lại bận tòng quân
Tam Hà từ biệt dù buồn
Theo đoàn quân mạnh gom luôn sáu vùng
Núi Nhạn bắc chắn ngang huyện Đại
Nọ ải Phi tiếp nối Vân Trung
Núi Yên không sứ giả dừng
Chỉ duy tướng Hán khắc công bia còn.