07/10/2022 10:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Nguỵ Đại tòng quân
送魏大從軍

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 24/12/2016 21:41

 

Nguyên tác

匈奴猶未滅,
魏絳復從軍。
悵別三河道,
言追六郡雄。
雁山橫代北,
飛塞接雲中。
勿使燕然上,
惟留漢將功。

Phiên âm

Hung Nô do vị diệt,
Nguỵ Giáng[1] phục tòng quân.
Trướng biệt Tam Hà[2] đạo,
Ngôn truy lục quận[3] hùng.
Nhạn sơn[4] hoành Đại bắc,
Phi tái[5] tiếp Vân Trung[6].
Vật sứ Yên Nhiên[7] thượng,
Duy lưu Hán tướng công.

Dịch nghĩa

Giặc Hung Nô chưa dẹp xong,
Nguỵ Giáng lại tòng quân.
Buồn từ biệt vùng Tam Hà,
Theo đoàn quân oai hùng gom từ sáu quận.
Núi Nhạn chắn ngang phía bắc huyện Đại,
Ải Phi tiếp nối xã Vân Trung.
Không có sứ giả tới núi Yên Nhiên,
Chỉ có tướng nhà Hán đuổi giặc tới đó khắc bia ghi lại chiến công.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giặc Hung Nô vẫn chưa dẹp tận
Nguỵ Giáng nay lại bận tòng quân
Tam Hà từ biệt dù buồn
Theo đoàn quân mạnh gom luôn sáu vùng
Núi Nhạn bắc chắn ngang huyện Đại
Nọ ải Phi tiếp nối Vân Trung
Núi Yên không sứ giả dừng
Chỉ duy tướng Hán khắc công bia còn.
Nguỵ Đại thân thế không rõ.

Nguồn: Đường thi tuyển, Mã Mậu Nguyên, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 1999
[1] Chính trị gia người nước Tấn thời Xuân Thu, chủ trương hoà bình, trong bài ám chỉ Nguỵ Đại.
[2] Thời tối cổ Trung Hoa, nhà Đường đóng đô ở Hà Đông, nhà Ân đóng đô ở Hà Nội và nhà Chu đóng đô ở Hà Nam. Ngày nay Tam Hà chỉ vùng châu thổ bằng phẳng, dân cư phồn thịnh của sông Hoàng Hà, trong đó Hà Đông, Hà Nội và Hà Nam là ba đỉnh của tam giác.
[3] Gồm Kim Thành, Lũng Tây, Thiên Thuỷ, An Định, Bắc Địa và Thượng Đô.
[4] Núi nay trong huyện Đại, tỉnh Sơn Tây.
[5] Cửa ải nay trong huyện Lai Nguyên, tỉnh Hà Bắc.
[6] Xã thuộc huyện Lai Nguyên.
[7] Núi nay trong Ngoại Mông. Xưa tướng Hán là Đậu Hiến đánh đuổi quân Hung Nô tới núi này, sai Ban Cố khắc bia ghi chiến công rồi rút về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Tống Nguỵ Đại tòng quân