Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:58

感遇其十八

逶迤勢已久,
骨鯁道斯窮。
豈無感激者?
時俗頹此風。
灌園何其鄙,
皎皎於陵中。
世道不相容,
嗟嗟張長公。

 

Cảm ngộ kỳ 18

Uy dĩ thế dĩ cửu,
Cốt ngạnh đạo tư cùng.
Khởi vô cảm kích giả?
Thì tục đồi thử phong.
Quán viên hà kỳ bỉ,
Hạo hạo ư lăng trung.
Thế đạo bất tương dung,
Ta ta trương trường công.