Gió táp sương ngưng lạnh buốt gan,
Trước thềm gang tấc đối long nhan.
Một lời nhường nước đồn danh tiếng,
Muôn dặm chầu trời được vẻ vang.
Đất ở biển Nam vâng chức giữ,
Sao chầu ngôi Bắc trọn niềm đau.
Vó câu hăng hái về quê cũ,
Thăm thẳm trời đông ngắm Tuý San.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.