Đã rượu rồi, đôi mắt còn giương lên
trắng hận
giương một cái nhìn muốn nổ tung bình

Rượu không phải ngâm bìm
rượu ngâm số phận
ngâm những đường bay, ngâm trời xanh
và bầu trời chết trương trong màu rượu

Người ta bổ gì, rượu bìm bị
khi ta uống là cạn li xác chết
ta uống cả những tiếng kêu thảm thiết
vẫn đang còn vỗ cánh ở ngoài kia


27/3/2014