Trong hang cóc nhảy ra chơi
Nhảy ra, ngồi đấy, coi trời, nhảy đi
Nhảy đi con cóc làm gì
Muôn năm thời thế cóc thì làm thơ


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995