Về quê chiều ấy làng Son
Vẫn con sông cạn cõng con đê gầy.
Nắng tây táp lá bèo tây
Trâu già nhai mỏi bóng cây đa già.
Tuyềnh toàng lều ngõ ngã ba
Be sành chạm phải bánh đa vỡ chiều.
Tờ rơi gấp một con diều
Trẻ con thả nốt mảnh nghèo lên không.
Đường làng vãn buổi chợ đông
Nhẹ tênh cái bán, trĩu gồng cái mua
Áo the, gậy trúc lên chùa
Chuông chiều thả giọt hư vô vào chiều.
Vó bè thức, ngủ thiu thiu
Cất lên hy vọng trênh trao lòng bầu
Còi xe phóng vội qua mau
Mái cao đôi quả sang giàu tròn quay.
Sân trường lốm đốm lửa bay
Bao nhiêu cánh phượng thả đầy Cõi Mơ!