Quê hương nghĩa nặng tình sâu,
Thấy hoa gạo đỏ rủ nhau cùng về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]