Quê hương nghĩa nặng tình sâu,
Thấy hoa gạo đỏ rủ nhau cùng về.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002