Tặng Võ Văn Yến

Sương vương mờ Hương giang
hoàng hôn chiều lãng đãng
thuyền rồng ai thấp thoáng
tiếng ca trầm trong mây

Chủ - Khách vừa mới biết
đã thơ là phải say
trăng vàng neo đáy cốc
hồn thơ phiêu diêu bay

Tửu nhập Hương giang tại
vãng lai - Khách mấy hồi
chùa xa, chuông vọng mãi
khói sương nhạt nhoà trôi


Hương giang tháng 04-2001

Nguồn: Cuối trời mây trắng (thơ), Trần Đình Nhân, NXB Hội nhà văn, 2006