Thôi đừng
      nhặt lá vàng rơi
Mùa thu thả lá sang phơi đầy thềm
Thôi đừng…
      theo bước thu êm
Kẻo thu bối rối im lìm
Quay đi
Thôi đừng tiếc nuối mà chi
Bởi mùa thu
      cũng có khi…
             ngại ngùng.
Thôi đừng réo gọi nghìn trùng
Ta quên lỗi hẹn
Thôi đừng chờ mong.

Thôi đừng mang lá sang hong
Kể từ khi nắng đem lòng sang ngang
Mùa thu
      thôi dệt
             lá vàng
Em thôi một thuở mênh mang
Ru hời
Ta thôi nhặt lá vàng rơi
Mùa thu đã lỡ một thời
Xa mơ...