Côn Lôn nhà ở tận biển khơi
Man khách sắp sang đất Hán chơi
Ngôn ngữ dạy cho Tần Cát Liễu
Vượt qua làn sóng Uất Lâm rồi
Búi tóc tay dài không bao bọc
Khuyên vàng lấp lánh chực tuôn rơi
Yêu thay da dẻ người đen nhánh
Mỗi bước áo lông nửa tách rời


Nguồn: Lịch sử Trung Hoa: Giao lưu và giao thông, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2018