Mọi vật nom thấy xưa
Từ khi chàng xa vắng
Cành đình lịch quá dài
Trái đắng ơi là đắng

tửu tận tình do tại