Chiều Tà Năng trời buồn như đỗ lệ
Giọt lệ nào như nhỏ xuống tim tôi
Mai xa cách, vạn nẻo đường xuôi ngược
Xin nhớ hoài kỷ niệm bạn tôi ơi.

Tà Năng - Phan Dũng, 24/05/2018