Hoàng dương vạn dặm xa
Khói chiều vạn dặm gần
Diệp trà tựa bè lá
Trên thuỷ hồ thanh thanh

1/11/2022