Dậy đi, giai điệu ngọt ngào!
Bây giờ là giấc giờ nào em yêu
Khi hồn còn trẻ và yêu
Anh nghe mãnh lực thật nhiều của em,
Một nốt nhạc, trăng dịu êm--
Ô, ngàn của nhận ngày thêm lạnh lùng.
Dậy đi, giai điệu ngọt ngào!
Bây giờ là giấc giờ nào em yêu
Khi hồn còn trẻ còn yêu
Anh nghe mãnh lực thật nhiều của em.

Hỏi con chim quý thật thà,
Khi nào hoa mới ngọt ngào cho anh
Muốn nghe nhiều bài ca anh,
Ở trong cây cỏ tươi xanh của nàng?
Chàng rằng, những đêm hè sang,
Bài ca chàng viết em mang vào hồn.
Dậy đi, giai điệu ngọt ngào!
Bây giờ là giấc giờ nào em yêu
Khi hồn còn trẻ còn yêu
Anh nghe mãnh lực thật nhiều của em.