Ồ, hãy gọi tên nào hay hơn khác,
Tình bạn sao nghe như giá lạnh tràn
Khi Tình yêu giờ là lửa trần gian,
Lăng mộ của ai cũng bằng vàng lộng:
Và Đam mê, như mặt trời đứng bóng,
Nên cháy bùng hơn mọi thứ chàng nhìn,
Thời ấm êm sẽ sớm được phân minh--
Rồi bảo nó không còn trong này vậy.

Hãy tưởng tượng có điều gì thanh tẩy,
Bẩn dơ nhiều bởi đất sét bùn đen
Hơn Tình bạn, Tình yêu, Đam mê lên,
Tuy nhiên, con người vẫn là như họ:
Nếu môi anh, vì tình yêu thế đó,
Không tục trần có thể đặt để chi,
Đi, hỏi các thiên thần nó là gì,
Và gọi nó bằng cái tên đó vậy!