Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 25/06/2016 07:44 bởi hongha83
Thiên Y Nghĩa Hoài thiền sư 天衣義懷禪師 (989-1060) họ Trần, quê ở Lạc Thanh, Vĩnh Gia. Xuất gia tại chùa Cảnh Đức rồi được thọ giới làm tăng. Sư ở cả thảy bảy đạo tràng, giáo hoá được rất nhiều đệ tử. Về già sư cất am ở Trì Dương, một hôm sai gọi đệ tử đến nói kệ rồi thị tịch.