Trời hồng soi đất phù tang,
Mây hàn phủ khắp hàng hàng hoa ly.
Canh ba qua núi Thiết Vi,
Quyết tâm bẻ gãy sừng ly long rồi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)