Mưỡu đầu:
Bâng khuâng năm mới lại về
Ngẩn ngơ ngẫm lại năm qua thế nào?
Thế gian phú quý, sang giàu
Riêng ta cái khó ra, vào như in...

Hát nói:
Lúng ta lúng túng
Cuối năm rồi thấp thỏm không yên
Một năm qua vất vả triền miên
Mà cái khó vẫn còn đeo bám mãi.

Khai niên vọng nghiệp công danh toại
Trừ nhật tư thân phúc lộc khiêm.
Nhà năm gian trống hoác nghĩ mà phiền
Con một đứa miệng còn hơi sữa.

Nợ đến hạn lần lần nữa nữa
Đứa thứ hai sắp sửa chào đời
Vợ khó nhọc xuôi ngược chẳng dám ngơi
Chồng lo lắng như ngồi trên đống lửa...

Đêm trằn trọc nhớ câu Tương tiến tửu:
“Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, Thiên kim tán tận hoàn phục lai”
Ai ơi, đời vẫn còn dài...

Hà Nội, 31/12/2018