Nhân sự kiện ngày 17 / 06 / 2021, VTV1 phát sóng “Câu chuyện văn hoá: Làm từ thiện không dễ”.

Mưỡu:
Việc đời thật lắm trái ngang
Người ngay thường bị kẻ gian hại đời.
Tu thân tích đức ai ơi
Để căn quả phúc cho người thiện duyên.

Hát nói:
Làm người tốt muôn đời không dễ
Vì cuộc đời còn lắm kẻ sân si
Miệng từ bi mà lòng chẳng từ bi
Đem dạ Lý đo tâm chàng Thạch.

Thiện nhân hành sự tu thân, đức
Dĩ thiện vi tiên đích sở cầu.

Nhẹ nhàng, tĩnh lặng tựa hồ sâu
Đâu như ai, làm mầu bởi danh lợi.

Kìa những kẻ giả nhân giả ngãi,
Rồi có ngày sai trái cũng hiện ra
Dẫu rằng tiền bạc thêm ra
Mua danh ba vạn, bán đi ba đồng
Hỏi rằng khi ấy nhơ không!

Hà Nội, 18 / 06 / 2021.