Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (20 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)
Tạo ngày 22/08/2014 15:29 bởi tôn tiền tử
Thẩm Ngu 沈愚 tự Thông Lý 通理, người Côn Sơn, sống khoảng trước sau năm 1436, không làm quan, là một thư pháp gia đời Minh, thiện chữ hành thảo. Thơ ông có khuynh hướng nhạc phủ.