Bàn chưa hết chuyện binh thư một quyển
Tại chốn quê, nhu thuận lộ anh hùng
Tuy hai Kiều không được phần trợ giúp
Vẫn dám xưng nghiệp bá, hướng Giang Đông

tửu tận tình do tại