Báo chúa bắc nam chí ruổi rong
Đời trăng biên tái với hoa sông
Ba trăm sáu chục ngày năm tính
Phần lớn gươm yên ruổi dặm trường

tửu tận tình do tại