Sương lảnh tù và cây cỏ buồn
Cuốn mây cửa đá lộ đầu non
Rượu Hồ, gió bấc say không nổi
Bày quạ, lá rơi kéo đến ồn
Những để giáo đen tiêu sát khí
Kể chi đầu bạc ở biên đồn
Khắc tên đỉnh núi mong ai dự?
Múa kiếm đài xưa tướng Lý còn

tửu tận tình do tại