1.
Từ trong vô lượng kiếp sinh
Non cao biển rộng nặng tình mẹ cha
Sắc hương tuổi ngọc tuổi ngà
Thuở nằm nôi... đã mặn mà nghĩa sâu
Lớn lên mưa nắng dãi dầu
Phận làm con nhớ trong đầu không phai!
Trắng như hoa bưởi, hoa lài...
Thoảng thơm hiếu hạnh đẹp hoài ngàn thu.

2.
Thời gian sương khói bụi mù
Trăm năm phút chốc phù du mây trời!
Đường trần danh lợi hoa rơi
Tình tiền rồi cũng một thời dặm xưa
Thân này nhiều kiếp móc mưa
Luân hồi sanh tử, đong đưa não phiền!
Ai ơi! Dừng lại nghiệp duyên
Ông bà cha mẹ hiện tiền báo ân.

3.
Mùa Thu Tự tứ – Vu lan
Kinh xưa Phật dạy – lời vàng thiết tha
Mẹ cha là Phật tại nhà
Một lòng phụng dưỡng mới là đạo con
Thế Tôn đạo hạnh vẹn toàn
Ta nay con Phật vuông tròn hiếu tâm
Mẹ cha ân nghĩa thậm thâm!


Nguồn: Tạp chí Phật học Từ Quang (tập 13), NXB Phương đông, 2016