Đỉnh Hồ hết nắng núi mưa giăng
Thử Cốc xuân sang ấm rã băng
Cây dưới um tùm trên lối gác
Mây lồng uốn lượn lớp tường cung
Đông trông mầu biển mờ Huyền Thố
Tây nổi mây ngàn khuất Bạch Đăng
Bỗng nhớ Cao Hoàng ca mãnh sĩ
Gió nghe xào xạc nổi từ lăng

tửu tận tình do tại