Buồn tàn canh.
    
    Một tôi với thức rượu nồng.
 Với trăng và với nỗi lòng chơi vơi.
    Ly này cụng với sao trời.
 Ly này cạn với hồn người tri âm.
    Ly này vọng tới cao thâm.
 Ly này quyện lớp khói trầm phiêu diêu.
    Ly này buồn nỗi cô liêu.
 Ly này thương cánh sáo diều lang thang.
    Ly này sóng dậy trường giang.
 Ly này đau kiếp dã tràng biển Đông.

    Tàn canh chẳng cạn nỗi lòng.
 Ta buồn ngắm sắc ráng hồng chân mây.