Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)
Tạo ngày 20/12/2020 17:13 bởi tôn tiền tử
Từ Đắc Chi 徐得之 tự Tư Thúc 思叔, người Thanh Giang 清江, Lâm Giang 臨江, là một quan viên và sử học gia đời Nam Tống. Ông đỗ tiến sĩ năm Thuần Hy thứ 10 (1184).