Gặp thời lạ sống ra Ải Quỷ,
Đến Nghi Châu rồi chẳng trở về.
Biết sớm rằng có danh có luỵ,
Thà cuốc cày mãi ở chốn quê.

tửu tận tình do tại