Đến mừng sinh nhật sơn ca
Chào mào đội mũ, ác là quàng khăn
Đeo cườm cu đất tung tăng
Múa ca cà cưỡng, thơ văn oanh vàng
Chích choè sáo sậu cùng sang
Chung trường chung lớp muôn vàn thướt tha
Cành yêu thương nở đầy hoa
Ngày vui sướng má sơn ca ửng hồng.