Ông mặt trời
Hư quá sức
Chẳng chịu thức
Cùng bà trăng

Để chị Hằng
Cực đáo để
Phải bồng bế
Ngàn sao con

Ít khi tròn
Lại thường khuyết
Bởi lắm việc
Nên ốm thôi

Đêm ba mươi
Vào bệnh xá
Ông ác quá
Mặt trời ơi.