Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tống Tương (1 bài)
- Hùng Liễn (1 bài)
- Vương Đàm (1 bài)
- Hoà Thân (2 bài)
- Tôn Nguyên Tương (1 bài)
Tạo ngày 13/12/2020 09:10 bởi tôn tiền tử
Tổ Chi Vọng 祖之望 (1755-1814) tự Phảng Trai 舫齋, Tải Hoàng 載璜, hiệu Tử Cửu 子久, người Phổ Thành, Phúc Kiến, đỗ tiến sĩ năm 1778 đời Càn Long, nhậm chức Bố chính sứ Hồ Bắc. Năm Gia Khánh, Bạch Liên giáo nổi lên chống chính quyền, Tổ Chi Vọng đem quân đánh dẹp, làm quan đến Thượng thư bộ hình. Có Giai Sơn đường thi văn sao 皆山堂詩文鈔.