Phân giới phần cuối Sở,
Lẫn lộn cùng Tương Nguyên.
Mây liền sông trắng nước,
Núi xanh đối mặt liền.
Thạch nhủ trong hang núi,
Nhà cỏ núp bóng tùng.
Biết vạn nơi nhờ sách,
Mở cửa mọi việc thông.

tửu tận tình do tại