Ngày đi trăm tám đoạn sông,
Gió đưa buồm cói xuôi dòng cũng mau.
Ba năm trở lại Hoàng Châu,
Xa xôi về kiếm sông sâu cá tầm.
Cá to Tây Tái nước dầm,
Ghềnh câu cỏ mọc sườn đông ngút ngàn.
Trống khua khèn thổi râm rang,
Đầu thành Xích Bích chiều đang xuống dần.

tửu tận tình do tại