Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Đàm (1 bài)
- Tôn Nguyên Tương (1 bài)
- Tống Tương (1 bài)
- Tổ Chi Vọng (2 bài)
- Tiền Đỗ (3 bài)
Tạo ngày 03/08/2014 21:39 bởi tôn tiền tử
Hùng Liễn 熊璉 (1758-?) tự Thương Trân 商珍, hiệu Đạm Tiên 澹仙 và Như tuyết sơn nhân 茹雪山人, là nữ thi nhân, từ nhân, người Như Cao, Giang Tô.