Kết giao tuy chẳng sớm,
Nói biệt rất thân tình.
Nếu không là thiền đạo,
Thì cũng khách cao minh.
Nửa đời không thoả ý,
Có tuổi muốn an bần.
Mong được sớm quy ẩn,
Nằm cao nhàn tấm thân.

tửu tận tình do tại