冬宵引贈司馬承禎

河有冰兮山有雪,
北戶墐兮行人絕。
獨坐山中兮對松月,
懷美人兮屢盈缺。
明月的的寒潭中,
青松幽幽吟勁風。
此情不向俗人說,
愛而不見恨無窮。

 

Đông tiêu dẫn tặng Thừa Trinh

Hà hữu băng hề sơn hữu tuyết,
Bắc hộ cận hề hành nhân tuyệt.
Độc sơn trung hề đối minh nguyệt,
Hoài mỹ nhân hề lũ doanh khuyết.
Minh nguyệt đích đích hàn đàm trung,
Thanh tùng u u ngâm kính phong.
Thử tình bất hướng tục nhân thuyết,
Ái nhi bất kiến hận vô cùng.


Xem chú thích bài "Đáp Tống Chi Vấn" 答宋之問 của Tư Mã Thừa Trinh 司馬承禎.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Sông có băng chừ non có tuyết,
Song bắc khép chừ dấu người tuyệt.
Riêng núi sâu chừ ngắm trăng soi,
Nhớ người đẹp chừ thay tròn khuyết.
Trăng soi vằng vặc bóng đầm trong,
Thông biếc vi vu tiếng gió rung.
Tình nhã chẳng chia cùng thế tục,
Mong mà chẳng gặp hận vô cùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông có băng hề non có tuyết
Hết người qua cửa bắc trát bôi
Trước thông trăng một mình ngồi
Nhớ người đẹp nỗi lúc vơi lúc đầy
Trăng vằng vặc soi ngay đầm lạnh
Thông xanh um gió mạnh hoà reo
Tình này thế tục chẳng trao
Yêu mà không gặp hận nào bằng đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi, sông, có tuyết, có băng,
Khép người song bắc dấu chân tuyệt rồi.
Riêng mình núi ngắm trăng soi,
Mỹ nhân nhớ khuyết đầy vơi luôn tròn.
Trăng soi vằng vặc đầm trong,
Vi vu thông biếc gió lồng rung cây.
Nhã tình thế tục chẳng trao,
Mến mà chẳng gặp hận nào bằng hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời