Nở trước trăm hoa hoa xuyên tuyết
Đem tin xuân đến khắp trăm nhà
Tìm màu trắng tuyết nhưng không thấy
Chỉ thấy quanh mình màu trắng hoa


Xuân 1984 Ba Lan

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]