Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (102 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/09/2014 03:44 bởi tôn tiền tử
Tạ Khắc Gia 謝克家 (?-1134) tự Nhậm Bá 任伯, người Thượng Sái (nay thuộc Hà Nam), đỗ tiến sĩ năm Chiêu Thánh đời Tống Triết Tông, năm Kiến Viêm thứ 4 (1130) làm quan Tham tri chính sự, năm Thiệu Hưng thứ nhất (1131) làm Chính điện học sĩ, ngụ cư ở Lâm Hải. Tác phẩm chỉ còn một bài từ "Ức quân vương".