Đền đài liễu phủ khắp ven tường
Cung điện xuân về vắng vắng hoang
Lũ én xập xè bay bay liệng
Ôi vua chúa
Trăng thẹn chiều rơi gợi xót thương

tửu tận tình do tại