Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 15/01/2008 09:13

Giang nam ba tỉnh hãy còn đây,
Trời đất xui chi đến nỗi này?
Chớp nhoáng thẳng bon dây thép kéo,
Mây tuôn đẹn kịt khói tàu bay.
Xăng văng thầm tính, thương đôi chỗ,
Khấp khởi riêng lo, biết những ngày.
Miệng cọp hàm rồng chưa dễ chọc,
Khuyên đàn con trẻ chớ thày lay!


Tôn Thọ Tường được Pháp trọng dụng, trước làm tri phủ Tân Bình, sau làm đốc phủ sứ. Tuy nhiên Tôn bị cô lập, bị mạt sát nặng nề nên làm 10 bài thơ, lấy nhan đề chung là Giang sơn ba tỉnh, bào chữa cho mình và thanh minh với dư luận. Sau khi 10 bài này được phổ biến ra thì Phan Văn Trị làm 10 bài hoạ lại.

Nguồn: Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Trung tâm Học liệu xuất bản, Sài Gòn, 1968, tr.164-165