Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/12/2018 23:17

Nghe tiếng ù oa trước cửa chùa,
Nam mô di Phật phải phân bua:
Một là em bậu hay cầu tự,
Hai nữ ông thầy khéo đội tu.
Quét sạch lá đa rồi thí nghiệm,
Xây tròn quả phúc lắm công phu.
Tay chuông tay mõ rù rì tụng,
Oan hỡi mà ung Phật chứng cho.


Bài này làm để cười chuyện thầy chùa Tuý Vân, dựa vào câu “Con ai đem bỏ chùa này, nam mô di Phật, con thầy thầy nuôi”.