Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/12/2018 23:21

Vẻ ngọc càng say, rượu ít nồng,
Kìa ai vòng khảm đúc hình dung.
Cấn nơi quán khách e dầy dụa,
Chấn bức mành ba những ước mong.
Chiếc lá tốn công, dòng bích thuỷ,
Dấu bèo ly hận ngọn đông phong.
Nhắn em xem chợ lời khôn hỏi,
Ngảnh mặt non đoài mảnh ráng hồng.


Tương truyền, cô Đoài ở làng Thanh Thuỷ có thách anh nào làm nổi bài thơ thất ngôn bát cú mà mỗi câu có tên một quẻ trong bát quái và tên một loại bánh, thì xin theo nâng khăn sửa túi trọn đời, dẫu chịu cảnh lẽ mọn cũng hài lòng.

Trong bài thơ, mỗi câu có tên một thứ bánh và bát quái. Tám quẻ Bát quái là Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Tiếng Huế, cấn quen dùng trong chữ “cấn tiền”, “cấn nợ” là xin gán nợ, ăn chịu; chấn nghĩa giống như chắn che ngăn cách. Tám thứ bánh là ít, đúc, dầy, ướt, lá, bèo, hỏi, rán(g).