Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/12/2018 08:59

Song the mơ ước bấy lâu xa,
Khế khoát duyên nay cũng mặn mà.
Trông thấy của chua tình quấn quýt,
Gẫm nghe lời ngọt bước cần cà.
Chát lòng vội sao cho đáng,
Đắng chuyện dây dưa chút gọi là.
Lạt dạ chưa cam tường cội rễ,
Vườn hồng cay nỗi khách lân la.


Trong bài, mỗi câu thơ không chỉ có tên một thứ quả, mà còn cả một vị nữa.