Cổng thành đầy khách quý,
Thức ngon xếp ra đầy.
Ta cùng đôi ba bạn,
Bên thành yến ẩm vui.
Nhịp Tần, tranh so phím,
Điệu Tề, sắt lựa dây.
Đồ quý đều ăn hết,
Rượu ngọt cũng cạn bay.
Ta khác đâu bằng hữu,
Dốc tâm can tỏ bày.
Nước lớn nhiều sản vật,
Như biển lắm ngọc hay.
Quân tử mang đức tốt,
Tiểu nhân chẳng chút tài.
Tích thiện gặp nhiều phúc,
Dễ liệu trước hưng suy.
Coi trọng gìn tiết lớn,
Kẻ phàm chấp vặt thôi.
Quân tử thông đại đạo,
Mong tục nho nào ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.