07/10/2022 10:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Đinh Dực
贈丁翼

Tác giả: Tào Thực - 曹植

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2014 09:18

 

Nguyên tác

嘉賓填城闕,
豐膳出中廚。
吾與二三子,
曲宴此城隅。
秦箏發西氣,
齊瑟揚東謳。
肴來不虛歸,
觴至反無餘。
我豈狎異人,
朋友與我俱。
大國多良材,
譬海出明珠。
君子義休偫,
小人德無儲。
積善有餘慶,
榮枯立可須。
滔蕩固大節,
世俗多所拘。
君子通大道,
無願為世儒。

Phiên âm

Gia tân điền thành khuyết,
Phong thiện xuất trung trù.
Ngô dữ nhị tam tử,
Khúc yến thử thành ngu (ngung).
Tần tranh phát tây khí,
Tề sắt dương đông âu.
Hào lai bất hư quy,
Trường chí phản vô dư.
Ngã khởi hiệp dị nhân,
Bằng hữu dữ ngã câu.
Đại quốc đa lương tài,
Thí hải xuất minh châu.
Quân tử nghĩa hưu trị[1],
Tiểu nhân đức vô trừ.
Tích thiện hữu dư khánh[2],
Vinh khô lập khả tu.
Thao đãng cố đại tiết,
Thế tục đa sở câu.
Quân tử thông đại đạo,
Vô nguyện vi thế nho[3].

Dịch nghĩa

Nơi cổng thành nhiều khách quý,
Đầy thức ngon từ bếp mang ra.
Ta cùng với đôi ba người bạn,
Cùng nhau bày tiệc nhỏ riêng ở một nơi trong góc thành.
Đàn tranh Tần tấu điệu nước Tần,
Đàn sắt Tề gảy bài ca nước Tề.
Đồ ăn ngon mang ra đều hết không phải mang về,
Chén rượu đầy mang tới đều cạn sạch không thừa.
Ta nào có khác mọi người,
Cùng bạn bè giãi tỏ tâm can.
Nước lớn sẵn nhiều sản vật quý,
Giống như biển có nhiều minh châu.
Quân tử mang nghĩa tốt đẹp,
Tiểu nhân không có đức hay.
Tích nhiều việc thiện ắt sẽ gặp phúc tới,
Do đó việc hưng suy có thể chờ từ trước.
Quân tử coi trọng tiết lớn,
Kẻ phàm chú ý nhiều việc nhỏ.
Quân tử thông đạt đại đạo, tráng chí,
Không ai muốn làm kẻ tục nho.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cổng thành đầy khách quý,
Thức ngon xếp ra đầy.
Ta cùng đôi ba bạn,
Bên thành yến ẩm vui.
Nhịp Tần, tranh so phím,
Điệu Tề, sắt lựa dây.
Đồ quý đều ăn hết,
Rượu ngọt cũng cạn bay.
Ta khác đâu bằng hữu,
Dốc tâm can tỏ bày.
Nước lớn nhiều sản vật,
Như biển lắm ngọc hay.
Quân tử mang đức tốt,
Tiểu nhân chẳng chút tài.
Tích thiện gặp nhiều phúc,
Dễ liệu trước hưng suy.
Coi trọng gìn tiết lớn,
Kẻ phàm chấp vặt thôi.
Quân tử thông đại đạo,
Mong tục nho nào ai.
Bài thơ này được làm tặng trong tiệc hội, nhằm khích lệ bằng hữu tích đức, trọng nghĩa, chớ làm những kẻ tục nho. Đinh Dực có nơi chép là Đinh Dị 丁廙, tự Kính Lễ 敬禮, là em của Đinh Nghi, từ nhỏ đã có văn tài, từng nhậm Hoàng môn thị lang, kết bạn hữu với Tào Thực.

[1] Tốt đẹp hoàn hảo.
[2] Phúc. Chu dịch: "Tích thiện chi gia tất hữu dư khánh" 積善之家必有餘慶 (Người làm nhiều việc thiện ắt sẽ gặp phúc).
[3] Tức tục nho, hay tiểu nhân nho 小人儒 của Khổng Tử. Luận ngữ: "Nhữ vi quân tử nho, vô vi tiểu nhân nho" 汝為君子儒,無為小人儒 (Ông là nho quân tử, không phải nho tiểu nhân).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Thực » Tặng Đinh Dực