Lên lầu cao trăm thước,
Bên song cửa sổ nhìn.
Xung quanh hơn vạn dặm,
Sớm chiều một bình nguyên.
Tráng sĩ tâm tư lắm,
Tiểu nhân chỉ mong nhàn.
Thù nước chưa bị diệt,
Mất đầu cũng nguyện cam.
Cầm kiếm tây, nam ngóng,
Lòng muốn gửi Thái Sơn.
Tiếng đàn nghe gấp gáp,
Xin nghe lời ruột gan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.