Đài cao nhiều gió thảm,
Mặt trời rọi Bắc Lâm.
Người xa xôi vạn dặm,
Sông hồ bao cách ngăn.
Thuyền con nào tới được,
Gánh sầu khó sao kham.
Nhạn lẻ về nam hót,
Ai oán vọng qua sân.
Ngẩng nhớ người xa cách,
Mong gửi một chút tin.
Bóng hình bay vụt mất,
Thoăn thoắt khiến thương tâm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.