Cùng chàng nên chồng vợ,
Sớm chiều phải phân ly.
Gió rét lay bờ cỏ,
Theo nhau dế râm ri.
Ve lạnh ngâm buốt giá,
Ngâm ôm nhánh khô gầy.
Cây khô bị gió thổi,
Thân nhẹ cũng cuốn đi.
Không buồn vì bị cuốn,
Nhưng ngại tháng năm dài.
Năm tháng dài vô tận,
Hội hợp nào biết khi?
Mong làm đôi hoàng hộc,
Chắp cánh giỡn nước kia.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.